Dagsorden 27. maj 2020

Dagsorden til menighedsrådsmøde den 27. maj 2020 kl. 14.00 i Bislev præstegård

 

1. Siden sidst

 

2. Præstens punkt.

 

3. Økonomi v. kasserer

    1. kvartal til gennemgang.

 

4. Budget 2021, fremlægges af regnskabsfører.

 

5. Hvordan går det på kirkegården v. kirkeværge

  

6.Konfirmation

 

7. Åben by

 

8.Menighedsrådsvalg: Orienteringsmøde og valgforsamlingsmøde.

 

9. Hvornår skal der flages i folkekirken.

 

10. Kirkepolitik

 

11. Eventuelt

Referat den 11. marts 2020

Dagsorden

Beslutning

1.    Siden sidst

 

 

Corona: Aflyse koncerten på torsdag d. 19.3.

Uddeling af pjecer og folder med folkekirkens nødhjælp. Der var 15 til at dele ud. Højskoledag. En succes med stor deltagelse.

2.    Annemette har ordet.

Vi har sangaften d. 13.2 og der sangaften i Sebber. Flere sangaftener i juni evt. Og midt i august. Eftermiddagsgudstjeneste i juli på pladsen. Færre gudstjenester i pinsen da Anne Mette har fri denne weekend.

3.    Økonomi ved Jens – ansøgning 5 % midler

Eventuelt søge penge til taget på kirken. Vi snakker med provst Gerda d.17.3

505.000 på kontoen

4.    Regnskab 2019 Jens / Anni

Bislev menighedsråd har godkendt. CVR. NR. 14538518. Regnskab d. 11.3.20 kl. 14.55

5.    Kirkegården ved Tove

 

 

Styne træer på kirkegården. Taget på kirken er stadig utæt.

Hvad skal vi gøre med det stykke hvor stenene stod. Evt. Bord og bænke med stenmel som underlag. Er der andre forslag?

Med i budgettet, at lave terrasse siddepladser. Vi spørger Rune om et overslag over hvad det kommer til at koste.

 

6.    Tilbageførsel af parkeringsplads ved børnehaven

Der kommer en fra kommunen d. 17.3. kl. 13.00. For at aftale hvad der videre skal laves.

7.    Ansøgning fra Bislev skolebestyrelse om træ beplantning

Bislev menighedsråd kan ikke anbefale projektet på stedet.

8.     MR valg 2020

 

Christen har været på Kursus om MR valg 2020. Mødet annonceres i Nibe avis og fra prædikestolen. Valgudvalget planlægger mødet d. 12.5

9.    Ansøgning fra kirken på festival

1000 kr. til kirken på festival.

10.  Ansøgning fra Danmarks kirkelige mediecenter

Det er en anmodning om at komme med kirketeater. Anne Mette undersøger nærmere.

11.  Kirkepolitik

Vi tager det til efterretning.

12.  Mødekalender:

-       10 marts Generalforsamling Hadsund

-       17.3.Kl. 15.00 Besøg af provsten på kirkegården

-       19.3. Kirkekoncert

-       26.3. Fællesmøde i præstegården

-       1.4 Formandsmøde

-       6. maj formandsmøde provsti

-       12.5 Orienteringsmøde

-       27.5 Næste MR møde

-       5.6. Grundlovsmøde kl. 14.00

-       6-7 juni Landsmøde

Gitte og Christen tager til landsmøde. Er vedtægterne overholdt om at have en med fra hver provsti? Menighedsrådet betaler for Gitte

 

Kirkekoncerten er aflyst.

 

Grundlovsmøde med Johannes Andersen.

13.  Evt.

Strikkecafé starter på et andet klokkeslæt? Mulighed for at kunne strikke end dåbsklude

Referat den 20. november 2019

Dagsorden

Beslutning

1.    Siden sidst

 

 

Et flot halloween arrangement. 1109 i overskud fordelt mellem FDF og seniorklubben.

2.    Nyt fra Annemette

Nytårsaften. Kransekage og champagne bestilles til 50. Vi starter med eftermiddagsgudstjenester i det nye år. Og d. 22.12 er der Syng julen ind.

3.    Økonomi 3. kvartalsrapport

Budget

Udbudsregler fra provstiet

Saldo 552632.

Budget 2020 afleveret 15.11.19 07:29. Er godkendt.

Vi tager udbudsregler til efterretning.

4.    Nyt fra kirkeværke / kontaktperson

-       Gravsten

-       Sikring af gravsten

-       Tag i kirkeskibet, utæt?

-       Rysensten

Angående sten Ingen tilbagemelding fra Horsens. Cita får taget bogstaver af stenene og kontakter vognmand for at hente sten.

Er der nogle sten der skal sikres? Så kontakter vi gravstedsindehaveren. Vi afventer svar fra menighedsrådsforeningen.

Vi vil få fat i en blytækker til at reparere taget.

Tove vil prøve at finde en anden murer. Evt. søge en fond til Rysensteen renovering.

Vi venter med at få stynet træer på kirkegården til januar og til dette vil vi spørge Karina om hun vil tage en uge mere for at hjælpe med oprydning.

5.    Mikrofon anlægget i kirken

Vi har fået et tilbud på 15.000 på et nyt lydanlæg som vi bestiller.

6.    Ansøgning om lys udstyr

 

Vi godkender ansøgningen om lysanlæg.

7.    Parkeringsplads ved børnehaven, Halkærvej 38

Der har været en positiv tilbagemelding fra Aalborg kommune om at få ryddet grunden til den gamle parkeringsplads.

8.    Menighedsrådsvalg 2020

Orienteringsmøde d. 12.5. Menighedsrådsvalget på dagsorden til fællesmøde. Møde d. 15.9 i pastoratet. Valg d. 17.11.

9.    Kirkepolitik

Punktet udsættes

10.  Evt.

-       Midtvejsmøde i Odense

-       Mellemkirkelig møde i Hjallerup

-       Koncertforslag

-       Vej kirke

-       Ny bibeloversættelse

-       Arrangementer

Midtvejsmøde d. 23.11. i Odense

Koncert forslag med Elvis gospel.

1. søndag i advent. Skolebestyrelsen dækker bord.

Christen køber hvidtøl. Tove laver risengrød. Måske sammen med Else. Tove køber ind. Vi hjælper med servering.

11.  kirkeblad

Vi følger flertals beslutningen om beholde kirkebladet.

Referat konstituering den 20. november 2019

Dagsorden

Beslutning

1.       Valg af formand

Christen

2.       Valg af næstformand

Gitte

3.       Valg af kirkeværge

Tove

4.       Valg af sekretær

Gitte

5.       Valg af kasserer

Jens

6.       Valg af kontaktperson

Tove

7.       Valg af bygningssagkyndig

Jes Kristiansen

8.       Valg af underskrifts berettigede

Jens og Christen

9.       Valg af PR ansvarlige

Christen og Gitte

10.   Valg til aktivitetsudvalget

Tove og Peter

11.   Valg til valgbestyrelsen

Peter, Jens og Christen

12.   Valg til samarbejdsudvalg

Gitte

13.   Valg til musikudvalg

Gitte

14.   Valg til FDFs bestyrelse

Christen

15.   Valg til præstegårdsudvalg

Christen og Gitte

16.   Valg til repræsentanter til menighedsplejen

Gitte

17.   Mødedatoer

15.1(Christen); 11.3(Gitte); (12.6); 27.5(Jens); 19.8(Tove)(Kirkegårdssyn); (15.9); 7.10(Peter). 25.11(Christen)

18.   Evt.

Film i Kino Nibe, Gabrielspris filmen, ”Unge Astrid”. D. 9.12.19.

Referat den 2. oktober 2019

Dagsorden

Beslutning

1.       Siden sidst

 

 

Vi har været til landemode gudstjeneste med provst Gerda Jessen. Vi har fået ros for vores høstgudstjeneste med pyntning og gospelkor. Christen og Gitte har deltaget i Teologisk voksenundervisnings 25 års jubilæum.

2.       Annemettes punkt.

Gudstjeneste vinter 2020.

Afbud

3.       Behandling af Revisions protokollat.

Revisions protokollatet er behandlet og taget til efterretning med følgende ordlyd, ”Punkt 10: Der kan max. Trækkes 75.000 i døgnet.

12: Kun den folkevalgte kasserer kan udbetale fra kirkens konto, undtaget er løn, som vores regnskabsfører styrer.

Derfor uden har formanden en ’kigge-ret’, som han jævnligt bruger. Der er også max beløb på kr. 5000 for ansatte vedrørende indkøb af varer f. eks. på kirkegården, derover skal den ansvarlige folkevalgte spørges.

Menighedsrådet er ikke bekendt med nogle besvigelser.

4.       Økonomisk status

Hvad kan vi sætte i gang i 2019

 

564.296 på kontoen.

Vandhaner bestilt og skraldespande købt. Kirkedøren er blevet lavet. Vi har bestilt en til at styne træer og er ved at få tilbud på renovering Rysensten gravsted.

5.       Gravstenskondemnering

Genbrug af gravsten. Tove og Cita undersøger det. Hvis dette ikke lykkedes skal vi have et firma til at hente og knuse dem. Og vi skal have en garanti for, at de bliver knust.

6.       Vikarbetaling, organist + kirkesanger afløsning

Vi vedtager at forhøje taksterne til udannede kirkesanger vikarer. Pr. kirkelig handling: 821,82; Gudstjeneste: 1004,19; Gudstjeneste x2: 1314,91.

7.    Diakoniaktiviteter i Bislev Sogn

Christen svarer på det brev fra Stiftet om diakoni aktiviteter.

8.    Kirkepolitik (gudstjenestens liturgi)

Teologisk voksenundervisning. Gitte deltager og menighedsrådet betaler.

På mødet d. 10.10 snakker vi om Liturgi og undersøger om der er stemning for at snakke om det ud fra spørgsmål fra kirkeudvalget. (Ang. Liturgi)

9.    Kirkebladets fremtid.

Vi vedtager, at støtte punkt 4, i det fremsendte notat, til vedtagelse om kirkebladets fremtid. (Nedlæggelse af kirkebladet og evt. ansættelse af PR medarbejder) i forslaget indgår det, at der sker en differentiering af udgifter i forhold til det enkelte sogns størrelse.

10.  Eventuelt

Halloween gudstjeneste d. 29.10. Vi hjælper med oprydningen. Og Peter og Jens tager imod betaling ved indgangen.

Møde i menighedsplejen d. 9.10 kl. 19.00. Og møde i mellemkirkeligt stiftsudvalg d. 25.11 på Hjallerup kro.

Vi foreslår, at der kommer en notits om menighedsplejens koordinators kontaktoplysninger i kirkebladet.

Møde d. 10.10. Kl. 19.30. Tover sørger for boller. Og Christen tager æblekage med. Vi mødes en halv time før.

Koncert d. 31.10 i Bislev kirke.

 

Referat den 21. august 2019

Dagsorden

Beslutning

1.    Siden sidst

 

 

Forslag om at få lavet et billede af kirken fra en drone. Vi siger nej til det indkomne tilbud.

2.    Annemette har ordet.

Høstoffer: Vi giver pengene til menighedsplejen.

Advent gudstjeneste kl. 17.00. Kirketrio med til langfredag i stedet for allehelgen. Julie kan eventuelt synge til allehelgen. Gudstjeneste d. 8.3 kl. 9.30, hvis det er muligt. Vi ansøger om at undlade at holde gudstjeneste skærtorsdag, så der kan komme flere til gudstjeneste langfredag. Møde om kirkebladets fremtid, d. 11.9. Christen tager med til mødet.

3.    Kvartalsrapport fra Jens

 

Kontoen står på 505.600. Vi tager rapporten til efterretning.

4.    Kirkeværgen – vand / affaldssortering Amfibieplads. Kæder, Rysensten gravstedet.

 

Vi har været igennem disse punkter på Kirkegårdssyn. Dato til at kigge på gravsten. D. 11.9 kl. 9.30.

5.    Arrangementer – Budgetmøde. Halloween.

10.10 kl. 19.30 i præstegården. Fremlægge af budget. Visioner: Nye tiltag i forbindelse med Gudstjeneste.

Halloween. D. 29.10 kl. 17.00. Frivilligt arbejde i forbindelse med fællesspisning efter kl. 18.00 sørger menighedsrådet for. Minikonfirmanderne hjælper med at lave lygter til pynt.

 

6.    Kirkepolitik

 

Gudstjeneste kl 16.00 i stedet for kl. 11.00. Vi er blevet enige om at prøve at ændre nogle gudstjenesterne, 2 i foråret.

7.    Evt.

Møde i provstiet, budgetsamråd d. 3.9. kl. 19.00. Koncert med Jens Lysdal d. 31.10 kl. 19.30.

Sang i kirken på et tidspunkt et par gange i løbet af vinteren til at starte med. Kl. 19.00? På en hverdagsaften, torsdag.

Arbejdsdag d. 1.9 i Bislev.

Referat den 21. maj 2019

Dagsorden

Beslutning

1.    Siden sidst

 

 

 

2.    Præstens punkt

Konfirmation søndag d. 2.6. Jens holder vagt.

3.    Kvartalsrapport fra Jens

 

Saldo 521.721. Vi tager kvartalsrapporten til efterretning.

4.    Budget

Budgettet vedtages – evt. med en udvidelse. Vi undersøger en pris på en overdækning af udendørsscene.

5.    Kirkeværge, vand på kirkegården.

Tove og Cita tager til Sebber for at se hvordan det ser ud på kirkegården med affaldssortering etc. Med hensyn til vand, så ser vi på den overordnede plan inden vi tager stilling til en eventuelt omlægning.

Tove har aftalt med kalkjarlen om at kalke maskinhuset og graverhus.

Tove skal have et møde om en evaluering af tårnprojektet. Orientering om et kunstprojekt ved en mur ved børnehaven. Vi har en side i Nibe avis i november. Else Svennum skriver om flyveren. Tove foreslår, at vi betaler annoncen og annoncerer arrangementer i december. Der er arbejdsdag i Bislev d. 1.9 kl. 10.30 eftr kirkegang.

6.    Arrangementer. Grundlovsmøde 2019. Og 2020

 

2019. Vi kontakter Lene til hjælp i køkkenet. Tove vil bage boller og lave lagkage. Borddækning kl. 9.00. Christen sørger for dug og servietter.

2020: Christen kontakter Johannes Andersen.

Friluftsgudstjeneste d. 4.8 kl. 16.00. Annemette vil spørge Julie om hun vil synge en sang og Carsten spiller til.

Budgetmøde d. 10.10 i præstegården.

7.    Kirkepolitik Høsterkøb model….

Vi diskuterer gudstjeneste tidspunkter. Klokkeslæt og eventuelt en hverdag med spisning efterfølgende. Vi kan også høre om der er stemning for vejgudstjeneste. Dette kan vi tage op d. 10.10 til mødet i præstegården.

8.    Evt.

Referat fra landsmøde af Gitte

MR møde d. 21.8. Kl. 13.00. Vi start med kirkegårdssyn. (Gitte); 2.10; (Christen); 20.11(Peter)

Studietur d. 16.6

Referat den 22. august 2018

Dagsorden

Beslutning

1.    Siden sidst

 

 

Biskop til Grundlovsmøde 2019

Brev fra Hospice i Aalborg om anmodning om støtte. Bevilget 1000 kr til dem. Tilslutter os gave til provsten. Afskedsgudstjenste ved provsten, d. 28.10. Budgetsamråd d. 5.9 kl. 19.00 i Nibe.

2.    Nyt fra Annemette

Vi har besluttet, at alle køretøjer og dyr skal være uden for kirkegården, medmindre der er behov for det ved evt. handikap. Flyttet postkassen og sat en ny op.

3.    Tove har ordet

Cita begyndt at rykke hække op i forb. med vores projekt. Og sår græs hvor det er muligt. Tove og Cita finder en dato til at plante rhodendendrom i samarbejde med samrådet. Vi kan begynde at købe rosetter i 2019

4.    Status tårnrenovering

Duerne kan ikke længere komme ind i tårnet. Der er sat net for. Vi skal finde ud af om der stadig er en utæthed hvor der før har dryppet på en bænk. Der er ikke fundet en løsning på dørtrin. Tårnet er helt færdigt og budgettet har holdt. Jens kontakter Ole i forbindelse med betaling af tårnrenovering. Punktet på til næste møde.

5.    2. kvartalsrapport og Budget

Der er brugt penge til kirkegårdsplan og lidt flere til IT.

Ny tekst til Budgettet, Der er skal stå” Bislev skole og børnehave”. (i stedet for landsbyforening). ”Samt foreningslivet i byen”.

 Vi søger om ekstra 100.000 til kirkegårdsplanen i 2020 til ”amfiteater”.

6.     Budgetmøde

10.okt. kl. 19.30. Vi serverer boller og lagkage med fløde.

7.    Aktiviteter: Høstgudstjeneste, Halloween, 1. søndag i advent

 

Høstgudstjeneste d. 16.9 kl.11.00 med Gospel.

Halloween, en gudstjeneste kl.17.00. Fællesspisning kl. 18.00.Seniorklubben og samråd står for det.

Gitte laver plakat.

Åben by d. 22.9. Cita står for at være ved tårnet. Anne Mette laver spørgsmål og vi køber et par bøger som præmie. Strikkeklub er startet.

  1. Søndag i advent. D. 2.dec. Gudstjeneste kl. 17.00. Lysene i byen kan tændes kl. 16.30 inden. Der kan laves risengrød ved FDF med mælk fra Christens besætning. Christen kontakter FDF.
 

8.    Kirkepolitik herunder visionsmøde

Visionsmøde om økonomistyring.

Dato kommer senere.

9.    Evt.

 Førstehjælp i Bislev. 3 datoer, 19.9, 25.9, 13.10. Tilmelding til Finn sørensen

Foredrag på Lundbæk landbrugsskole, ”Musik bag tremmer”. 29.10

Koncert med Jens Jeppesen d. 8.11. i Sebber kirke

Referat den 17. januar 2018

Dagsorden

Beslutning

1.    Siden sidst

 

 

Fastelavn d. 11.2. Vi leverer kaffe og fastelavnsboller.

Tove bestiller boller og kaffe. Entre 30,00

Præsentation af folder med tilbud om frivillig ledsager.

2.    Nyt fra Annemette/kirkepolitik

Provstesyn 16.5, ca. kl. 10.00. Solveigs afsked d. 29.4. Ansættelse af ny kirkesanger. Vi foreslår, udvalget består af Annemette, Carsten (organist) og en eller to fra hvert menighedsråd. Eks. Kontaktperson og formand.

3.    Behandling af regnskab 2016 fra provstiet

Bekræftelse på Revisionsprotekolattet er udsat.

4.    Jens. Økonomi

Der er ca 900.000 på kontoen. Vi er i gang med at flytte til Nordjyske bank. Det er ikke i orden endnu

5.    Nyt fra Tove (kirkegårdsplan)

Tove har ikke fået planen endnu. Tove indkalder os til et møde i starten af februar, når planen er blevet sendt til os. Tove har fået en idé til et andet dørtrin i kirken, som hun vil arbejde videre med. Repræsentationsmøde i menighedsplejen d. 29.1.

6.    Besøg af Bislev seniorklub vedr. bogbus og frivilligordning

Vi tilslutter os forslag om bogbus. Vi vil bestræbe os på, at lave frivilligfolderen færdig til d.20.2. En mail fra Seniorklubben til Annemette d. 14.2. Vi holder fast i at holde spiseaften d. 17.4. Anita står for det. Praktisk hjælp fra foreningerne.

7.    Tilbud om 360 graders foto af Bislev kirke

Vi ønsker ikke at benytte os af tilbuddet.

8.    VISDA kopydanrettigheder

Vi tilmelder os.

9.    Folkekirkens nødhjælp

Gudstjeneste kl. 9.30. Rundstykker i præstegården efterfølgende. Tove køber ind, rundstykker og pølser.

10.  Pastorats studietur.

Udvalget finder en dato for et møde og går i gang med at arrangere årets tur. Turen d. 17.6

11.  Evt. Program til Lundbæk. Energiforbrug i graverhus. Fastelavn m. m.

Højskoledag i Bislev d. 27.2.

Møde med provstiudvalget d. 7.2 kl. 11.00.

Fællesmøde d. 1.3. Vi tager til folkekirkens hus d. 30.1. til foredrag og rundvisning. Kl. 16.45

Foredrag på Lundbæk d. 12.3 med Henrik Kruse

Referat møde den 23. august 2017

Dagsorden

Beslutning

1.    Siden sidst

 

 

Valg til provstiudvalg. Christen blev valgt som suppleant

2.    Annemette har ordet.

 

3.    Orientering fra kirkeværge

Beskære træstammer bag ved graverhuset, indsætte plade i det hvide skab i våbenrummet. Ny græsslåmaskine. Karljarlen skal have gjort rep. arbejde færdigt.

4.    Kvartalsrapport fra kasserer

Vi godkender kvartalsrapporten og fremsender den til provstiet.

5.    Kirketårnet

Vi afventer svar fra Stiftet og tager derefter kontakt til håndværkere

6.    Kirkegården (kirkegårdsprojekt)

Vi har fået Udviklingsplan fra konsulent. Vi har aftalt, at vi kan kontakte en fra møde Sønderholm som kan holde et foredrag om kirkegården og invitere borgerne med.

Besked til konsulent, at vi vender tilbage med et svar, når vi ved nærmere.

7.    Høstgudstjeneste

Vi holder høstgudstjeneste med Gospelkor uden spisning. Vi har aftalt, at holde vores aften i aktivitetshuset i oktober med spisning. Offentliggørelse i Nibe avis og Christen sørger for plakat.

8.    Offentligt budgetmøde

Oplæg om alternativ kirkegård. Spisning.

9.    1. søndag i advent

Gudstjeneste kl 15.00. Efterfølgende risengrød og bankospil ved FDF i aktivitetshuset. Lyset tændes i byen kl 16.00

10.  Evt.

 

11.  Bankforbindelse

 

Referat fra møde den 31. maj 2017

Dagsorden

Beslutning

1.    Siden sidst

 

 

Aktivitetshuset er lejet d. 5.6.17 fra kl. 16.00.

2.    Nyt fra Annemette

Husstandsomdeling af folder om Grundslovsmøde. Kirkegårdsvandring d. 25.6.17 kl. 19.30 med Villy Kjær og efterfølgende kaffe. Høstgudstjeneste d. 17.9.17 kl. 11.00

3.    Kirkeværge / kontaktperson

Stenbænke sat op. Vi skal have købt en ny plæneklipper. Christen undersøger nærmere med Vokslev maskinforretning.

4.    Kasserer. 1. kvartalsrapport m. m.

Kvartalsrapporten er godkendt og sendes til provstiet.

 

5.    Budget 2018

Budgettet er godkendt. Afleveret d. 31.5.17. kl. 16.01.

6.    Fra kirkegård til kirkelund. Kom med 10 forslag til hvad du synes, at en ”kirkelund” kan indeholde

Opdatering af kirkegården. Møde på kirkegården d. 2.6.17 kl. 10.00.Efter dette møde arbejder vi videre. Vi snakker videre på næste MR møde. Og møde i aktivitetshuset d. 11.10.17

7.    Kirketårnet

Arkitekt Ole Knudsen laver et projekt til renovering af kirken.

8.    Ansøgning om støtte til krigsveteraner.

Vi bevilger 1000 kr til krigsveteraner.

9.    Evt.

 

Referat fra møde den 15. marts 2017

1.    Siden sidst

 

 

Vi har deltaget i folkekirkens nødhjælps indsamling og samlet 4607 kroner ind + lidt mere fra mobilepay.

2.    Meddelelser fra Annemette

Annemette har en idé til sommeraftener med eksempelvis Villy Kær eller Niels Quist. Tove vil tage idéen med til samrådet for at høre om samarbejde om det.

Forslag om Koncert med Bo Young med kaffe efterfølgende.

3.    Meddelelser fra Tove

Bog af Flemming Bau med titlen ”Tegn i rummet” om messehagler, bl.a. fra Bislev kirke. It kursus til Cita sammen med Jens. Vi opgraderer Graver systemet til Brandsoft.

4.    Kontrakt til kalkning af kirken.

Vi godkender den 5 års kontrakt der er tilsendt fra kalkjarlen.

5.    Kirkegården. Hvad vil vi?

Tove, Cita og Christen deltager i møde i Sønderholm. Forslag modtages til hvad vi kan gøre.

6.    Regnskab 2016 v/ Jens og Anni

Bislev menighedsråd CVR. Nr. 14538518. Afleveret d. 15.3.17 kl. 14.36

7.    Regnskabsinstruks

Vi godkender regnskabs instruksen og underskriver den. Jens og Anni har underskrevet vedtægterne for kasserer og regnskabsfører.

8.    Nye vedtægter til distriktsforeningen.

Tove og Christen deltager i generalforsamlingen i distriktsforeningen i Hadsund. Vi har ingen bemærkninger til vedtægtsændringerne.

9.    Energioptimering. Graverhus

Vi ønsker ikke, at gulvvarmen i baderum og omklædning bliver lukket. Vi sætter en separat måler op til målingen af energiforbruget. Vi underretter provstiet, at vi gerne vil afvente resultatet af målingen inden der igangsættes en ændring af energisystemet.

10.  Menighedsplejen.

Vi bestemmer, at vi støtter menighedsplejen i de næste 4 år med 2500 per år.

11.  Evt.

Luther højskole d. 18.3 i Frejlev kirkecenter. Koncert i Bislev kirke d. 23.3 kl. 19.30 med Cash i kirken. Til konfirmationen vil Tove være vagt.