Sebber-Bislev-Ejdrup Pastorat

Menighedsrådet

Formand:

Christen Kristensen

Hvalpsundvej 12

9240 Nibe

Tlf: 61 38 48 91

Mail: chr.else@post.tele.dk

 

Næstformand:

Gitte Hvid Christensen

Halkærvej 45

9240 Nibe

Tlf: 26 36 42 79

Mail: gittehvidchrist@hotmail.com

 

Kasserer:

Jens Romme

Hedegårdvej 3

9240 Nibe

Tlf: 29 98 11 01

Mail: jensromme@gmail.com

 

Kirkeværge:

Tove Japhetson Rasmussen

Djørupvej 3

9240 Nibe

Tlf: 30 13 71 64

Mail: tovejaphetson@gmail.com

 

Menige medlemmer:

Peter Vestergaard Sørensen

Halkærvej 15B

9240 Nibe

Tlf: 22 62 88 24

Mail: minnatoft@gmail.com

 

Sognepræst Annemette Kamp Nielsen

Præstevangen 2

9240 Nibe

 

Forretningsfører - ikke medlem:

Anni Johansen

Ravndalvej 4

9600 Aars

 

 

 

Referat den 17. januar 2018

Dagsorden

Beslutning

1.    Siden sidst

 

 

Fastelavn d. 11.2. Vi leverer kaffe og fastelavnsboller.

Tove bestiller boller og kaffe. Entre 30,00

Præsentation af folder med tilbud om frivillig ledsager.

2.    Nyt fra Annemette/kirkepolitik

Provstesyn 16.5, ca. kl. 10.00. Solveigs afsked d. 29.4. Ansættelse af ny kirkesanger. Vi foreslår, udvalget består af Annemette, Carsten (organist) og en eller to fra hvert menighedsråd. Eks. Kontaktperson og formand.

3.    Behandling af regnskab 2016 fra provstiet

Bekræftelse på Revisionsprotekolattet er udsat.

4.    Jens. Økonomi

Der er ca 900.000 på kontoen. Vi er i gang med at flytte til Nordjyske bank. Det er ikke i orden endnu

5.    Nyt fra Tove (kirkegårdsplan)

Tove har ikke fået planen endnu. Tove indkalder os til et møde i starten af februar, når planen er blevet sendt til os. Tove har fået en idé til et andet dørtrin i kirken, som hun vil arbejde videre med. Repræsentationsmøde i menighedsplejen d. 29.1.

6.    Besøg af Bislev seniorklub vedr. bogbus og frivilligordning

Vi tilslutter os forslag om bogbus. Vi vil bestræbe os på, at lave frivilligfolderen færdig til d.20.2. En mail fra Seniorklubben til Annemette d. 14.2. Vi holder fast i at holde spiseaften d. 17.4. Anita står for det. Praktisk hjælp fra foreningerne.

7.    Tilbud om 360 graders foto af Bislev kirke

Vi ønsker ikke at benytte os af tilbuddet.

8.    VISDA kopydanrettigheder

Vi tilmelder os.

9.    Folkekirkens nødhjælp

Gudstjeneste kl. 9.30. Rundstykker i præstegården efterfølgende. Tove køber ind, rundstykker og pølser.

10.  Pastorats studietur.

Udvalget finder en dato for et møde og går i gang med at arrangere årets tur. Turen d. 17.6

11.  Evt. Program til Lundbæk. Energiforbrug i graverhus. Fastelavn m. m.

Højskoledag i Bislev d. 27.2.

Møde med provstiudvalget d. 7.2 kl. 11.00.

Fællesmøde d. 1.3. Vi tager til folkekirkens hus d. 30.1. til foredrag og rundvisning. Kl. 16.45

Foredrag på Lundbæk d. 12.3 med Henrik Kruse

Referat møde den 23. august 2017

Dagsorden

Beslutning

1.    Siden sidst

 

 

Valg til provstiudvalg. Christen blev valgt som suppleant

2.    Annemette har ordet.

 

3.    Orientering fra kirkeværge

Beskære træstammer bag ved graverhuset, indsætte plade i det hvide skab i våbenrummet. Ny græsslåmaskine. Karljarlen skal have gjort rep. arbejde færdigt.

4.    Kvartalsrapport fra kasserer

Vi godkender kvartalsrapporten og fremsender den til provstiet.

5.    Kirketårnet

Vi afventer svar fra Stiftet og tager derefter kontakt til håndværkere

6.    Kirkegården (kirkegårdsprojekt)

Vi har fået Udviklingsplan fra konsulent. Vi har aftalt, at vi kan kontakte en fra møde Sønderholm som kan holde et foredrag om kirkegården og invitere borgerne med.

Besked til konsulent, at vi vender tilbage med et svar, når vi ved nærmere.

7.    Høstgudstjeneste

Vi holder høstgudstjeneste med Gospelkor uden spisning. Vi har aftalt, at holde vores aften i aktivitetshuset i oktober med spisning. Offentliggørelse i Nibe avis og Christen sørger for plakat.

8.    Offentligt budgetmøde

Oplæg om alternativ kirkegård. Spisning.

9.    1. søndag i advent

Gudstjeneste kl 15.00. Efterfølgende risengrød og bankospil ved FDF i aktivitetshuset. Lyset tændes i byen kl 16.00

10.  Evt.

 

11.  Bankforbindelse

 

Referat fra møde den 31. maj 2017

Dagsorden

Beslutning

1.    Siden sidst

 

 

Aktivitetshuset er lejet d. 5.6.17 fra kl. 16.00.

2.    Nyt fra Annemette

Husstandsomdeling af folder om Grundslovsmøde. Kirkegårdsvandring d. 25.6.17 kl. 19.30 med Villy Kjær og efterfølgende kaffe. Høstgudstjeneste d. 17.9.17 kl. 11.00

3.    Kirkeværge / kontaktperson

Stenbænke sat op. Vi skal have købt en ny plæneklipper. Christen undersøger nærmere med Vokslev maskinforretning.

4.    Kasserer. 1. kvartalsrapport m. m.

Kvartalsrapporten er godkendt og sendes til provstiet.

 

5.    Budget 2018

Budgettet er godkendt. Afleveret d. 31.5.17. kl. 16.01.

6.    Fra kirkegård til kirkelund. Kom med 10 forslag til hvad du synes, at en ”kirkelund” kan indeholde

Opdatering af kirkegården. Møde på kirkegården d. 2.6.17 kl. 10.00.Efter dette møde arbejder vi videre. Vi snakker videre på næste MR møde. Og møde i aktivitetshuset d. 11.10.17

7.    Kirketårnet

Arkitekt Ole Knudsen laver et projekt til renovering af kirken.

8.    Ansøgning om støtte til krigsveteraner.

Vi bevilger 1000 kr til krigsveteraner.

9.    Evt.

 

Referat fra møde den 15. marts 2017

1.    Siden sidst

 

 

Vi har deltaget i folkekirkens nødhjælps indsamling og samlet 4607 kroner ind + lidt mere fra mobilepay.

2.    Meddelelser fra Annemette

Annemette har en idé til sommeraftener med eksempelvis Villy Kær eller Niels Quist. Tove vil tage idéen med til samrådet for at høre om samarbejde om det.

Forslag om Koncert med Bo Young med kaffe efterfølgende.

3.    Meddelelser fra Tove

Bog af Flemming Bau med titlen ”Tegn i rummet” om messehagler, bl.a. fra Bislev kirke. It kursus til Cita sammen med Jens. Vi opgraderer Graver systemet til Brandsoft.

4.    Kontrakt til kalkning af kirken.

Vi godkender den 5 års kontrakt der er tilsendt fra kalkjarlen.

5.    Kirkegården. Hvad vil vi?

Tove, Cita og Christen deltager i møde i Sønderholm. Forslag modtages til hvad vi kan gøre.

6.    Regnskab 2016 v/ Jens og Anni

Bislev menighedsråd CVR. Nr. 14538518. Afleveret d. 15.3.17 kl. 14.36

7.    Regnskabsinstruks

Vi godkender regnskabs instruksen og underskriver den. Jens og Anni har underskrevet vedtægterne for kasserer og regnskabsfører.

8.    Nye vedtægter til distriktsforeningen.

Tove og Christen deltager i generalforsamlingen i distriktsforeningen i Hadsund. Vi har ingen bemærkninger til vedtægtsændringerne.

9.    Energioptimering. Graverhus

Vi ønsker ikke, at gulvvarmen i baderum og omklædning bliver lukket. Vi sætter en separat måler op til målingen af energiforbruget. Vi underretter provstiet, at vi gerne vil afvente resultatet af målingen inden der igangsættes en ændring af energisystemet.

10.  Menighedsplejen.

Vi bestemmer, at vi støtter menighedsplejen i de næste 4 år med 2500 per år.

11.  Evt.

Luther højskole d. 18.3 i Frejlev kirkecenter. Koncert i Bislev kirke d. 23.3 kl. 19.30 med Cash i kirken. Til konfirmationen vil Tove være vagt.

Referat konst. menighedsrådsmøde den 23. nov 2016

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

 

Ekstra punkter til dagsorden. Pkt. 16: Valg til samarbejdsudvalget. 17. musikudvalg. 18. FDF bestyrelse. 19. Præstegårdsudvalget. 20 Repræsentanter til menighedsplejen. 21. Kirke- og kirkegårdsudvalg.

2. Underskrivelse af menighedsrådsløftet

Jens Romme skriver under som nyvalgt

3. Valg af Formand

 

Ved skriftlig afstemning. Christen Kristensen er valgt.

4.  Valg af næstformand

Ved skriftlig afstemning. Gitte Hvid Christensen er valgt.

5. Valg af kirkeværge

Tove Japhetson Rasmussen er valgt

6.  Valg af sekretær

Gitte Hvid Christensen er valgt

7.  Valg af kasserer

Jens Romme er valgt

8.  Valg af kontaktperson

Tove er valgt.

9. Valg af bygningssagkyndig.

Carsten Rasmussen

10. Valg af underskriftberettiget

Christen og Jens

11.Valg af PR ansvarlig

Christen og Tove. Vi hjælper hinanden med at tage billeder.

12. Valg til kirkebladsredaktionen

Karina Winge Sørensen

13. Aktivitetsudvalget

Tove, Peter W. Gitte

14.Valg af valgbestyrelse

Christen, Jens, Peter

15.Studietursudvalg

Tove, Gitte og Peter

16. Samarbejdsudvalg

Gitte

17. Musikudvalg

Gitte (Jens)

18. FDFs bestyrelse

Christen

19. Præstegårdsudvalg

Christen, Gitte

20. Repræsentanter til menighedsplejen

Gitte, Tove er i bestyrelsen.

21. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Alle i menighedsrådet, undtagen kirkeværgen, som er Tove.

22. Fastsættelse af vedtægter/ forretningsorden for udvalg og ansvarlige

Behandling af punktet er udsat.

23.Fastsættelse af møder i 2017

11.1.17 (Gitte); 15.3.17; (Tove); 31.5 (Jens); 23.8 (Peter); 11.10 (Christen); Aftenmøde samme dag kl. 19.30 i Præstegården. 22.11(Gitte)

24.Evt.

Jens Romme på tlf. liste. Kurser under menighedsrådsakademi, se folder. Der er et ønske om, at Telefonnummer og mailadresser kommer på Bislev kirkes hjemmeside.

Referat menighedsrådsmøde den 23. november 2016

Dagsorden

Beslutning

1. Siden sidst

 

Intet specifikt

2. Nyt fra Annemette

Provstistafet d. 8.2.17 i Bislev. Tove vil gerne fortælle om kirkens historie. Forslag til forskellige indslag på næste møde. Der er blevet lavet en folder om Luther arrangementer som deles rundt.

3. Nyt fra Tove. Tilbud på kalkning

 Vi udsætter stillingstagen til tilbud angående kalkning og reparationer.

4. Endelig godkendelse af budget 2017

Bislev menighedsråd godkender budget 2017 det fremsendes til provstiet.

5. Provstiudvalget behandling af regnskab 2015

Provstiudvalgets udtalelse til revisionsprotokollatet er gennemlæst og tages til efterretning.

6. Arrangementer: Spiseaften? Juleaftensarrangement

Spiseaften flyttes til mandag d. 13.2.17. Vi holder ikke juleaftensarrangement i år da der er et juelarrangement på Vegger kro.

Seniorklubben holder julearrangement med Bislev menighedsråd d. 13.12.16

7. Ansøgning fra Carsten om ny forstærker.

Vi godkender ansøgning fra Carsten om køb af forstærker.

8. Køb af julemærker

Vi har købt julemærker som anbefalet

9. Evt.

 

Menighedsrådsmøde den 24.6.2016

Dagsorden

Beslutning

1. Vedtægtsændringer på kirkegården

 

Et nyt afsnit indsættes til sidst i § 7. Erhvervelse af gravsted kan ikke erhverves langs diger i øst, syd og nord for kirken, da pladsen på sigt er udlagt til grønt område. Ligeledes er gravsteder nord for kirken på græsområdet, på sigt udlagt til grønt område og kan ikke nyerhverves.

Undtagen er forlængelse af eksisterende gravsteder.

Gravstedets belægning må være perlegrus. Anden belægning skal godkendes af menighedsrådet.

§ 33 til og med 38 slettes.

I § 32 sættes et afsnit ind efter dette: ”Nærværende takster for erhvervelse/ fornyelse af brugsret for alle typer af gravsteder”, Der bruges Stiftets gældende priser.

2. Åben hus i præstegården.

Åben hus d. 14.8. Efter gudstjenesten. Gitte og Tove køber rundstykker og laver kaffe. Carsten Rasmussen fortæller om renoveringen.

3. Høstgudstjeneste

Vi har aftalt, at tegninger fra skolen i forbindelse med høst hænges op i kirken i våbenhuset. Vi finder ud af hvilken menu til spisningen. Christen og Lars Peter sørger for kød og Gitte og Tove sørger for tilbehør.

4. Angående valget

Valgudvalg består af Christen, Lars Peter og Tove. Christen skaffer blyanter og kort, som kan deles ud. Christen kontakter Karen Staun og Ida. Tove kontakter Rikke Lund. Vi kontakter hinanden hvis vi spørger nogle om at stille op.

5. Mobile pay, kirkebøssen

Dette punkt udsættes til næste møde.

6. Opdatering af vores hjemmeside

Punktet udsættes.

7. Evt.

Gitte sætter aktiviteter i kalenderen, Bislev bys hjemmeside, www.bislev.dk

Menighedsrådsmøde den 18. maj 2016

Dagsorden

Beslutning

1. Siden sidst

 

Intet

2. Nyt fra Annemette

Intet

3. Nyt fra Tove

Kirkegårdssyn. Udviklingsplan for kirkegården

 Kirke- og kirkegårdssyn d. 24.8 og efterfølgende menighedsrådsmøde. Tove indkalder byggesagkyndig Carsten Rasmussen til synet. Der arbejdes videre med en langsigtet kirkegårdsplan. Drøftes igen på næste møde.

4. 1. kvartalsrapport 2016

Rapporten godkendes og fremsendes til provstiet.

5. Status på højskoledag

Der planlægges en ny seniorhøjskoledag i 2017. Hvert menighedsråd har 2366,5 – og Bislev har betalt dobbelt, fordi vi også har betalt for Lundby, som ikke er med i samarbejdet, og det var der var ikke taget højde for ved fordelingen af de beløb, som menighedsrådene skulle betale.

6. Budget 2017

Menighedsrådets målsætning videreføres fra sidste års budget og der tilføjes særligt indsatsområde: Langsigtet kirkegårdsplan. Under supplerende bemærkninger anføres, at menighedsrådet ønsker mulighed for at bruge af et eventuelt overskud til at etablere en sti fra kirken til skole og aktivitetshus. Derudover godkendes budgetforslaget.

7. Kommunikation med menigheden

Christen stiller forslag om nyt tiltag, hvor der bliver mulighed for at sende sms´er til sognets beboere. Menighedsrådet mener ikke, at det er nødvendigt. I stedet bruges fortsat kirken egen hjemmeside og facebook og fremadrettet bruges også Bislev bys hjemmeside, hvilket Gitte vil sørge for.

8. Høstgudstjenesten 2016

Vi fastholder det der er besluttet på sidste møde. Det forsøges at inddrage skole og byens foreninger på en eller anden måde.

9. Menighedsrådsvalg 2016

Det drøftes hvordan man kan skabe interesse for menighedsrådsvalget. Der arbejdes med at lave et oplæg til landsbygospel med henblik på at orientere om det kommende valg.

10. Solveig, nyt ansættelsesbrev.

Der er lavet et nyt ansættelsesbrev for kirkesanger Solveig Asmussen. Det godkendes af rådet.

11. Danmarks kirkelige mediecenter søger støtte til 4 film om kirkens højtider med Snapper og Topper

Det besluttes at støtte med 1000 kr.

12. Evt.

Der er åbent hus i præstegården d. 14.8 efter Gudstjenesten til kaffe og rundstykker.

 

Menighedsrådsmøde 16. marts 2016

Dagsorden

Beslutning

1. Siden sidst

 

Ekstra punkt på dagsorden. Punkt 14. Kirken på festival.Ang. Luther fejring, så tilslutter vi ost til Nibe arrangement.

2. Nyt fra Annemette

Brev fra Guldbrudepar med anmodning om at flytte gudstjeneste tidspunkt. Vi siger nej til anmodningen om at flytte tidspunktet for en fast gudstjeneste.

3. Nyt fra Tove

Der er blevet sat fuglekasser op i nogle træer på kirkegården. Tove vil gerne, at vi læser indlæg i menighedsrådenes blad til næste gang. Ingen kontakt fra gravstensejer, nu efter 4 uger. Så vi nedlægger det omtalte gravsted.

4. Økonomi

 

5. Regnskab 2016

Regnskab for Bislev menighedsråd med CVR nr. 14538518 er godkendt og sendt d. 14.3.16 kl. 16.33

6. Godkendelse af referat fra budgetmøde d. 8.10.15

Vi godkender Christens udlægning.

7. Evaluering af indsamling 13 marts til folkekirkens nødhjælp

Vi kontakter Birte Fjordbak angående offentliggørelse af resultatet. Til næste år vil vi kontakte folk inden indsamlingen. Vi satser på at samle ind til næste år.

8. Chuch desk/sms fjernmøde

Fjernmøde aflyst

9. Høstgudstjeneste 2016

Forslag til høstgudstjeneste: Gudstjeneste kl. 11.00. Stege gris, få FDF, skolen, og borgerforeningen med i arrangementet. Gospelkor. Forslag til dato: D. 11.9. Vi spørger også seniorklubben. Tove spørger Carsten.

10. Kirkekalkning

Vi vedtager, at kalkjarlen kalker kirken i 2016 og lave reparationer.

11.Evaluering af højskoledag

Lars overfører 20.000 til højskolekonto. Tove kontakter Anni. Der er tilslutning til at fortsætte med højskoledag.

12. Biskop portræt

Vi bevilger 550 til dette.

13.Evt.

Forslag om åbent hus i konfirmand stuen. På dagsorden til fællesmøde. Koncert d. 17.4. i Sebber kirke med det danske hildegard ensemble kl. 15.00.

14. Kirken på festival

Vi bevilger 1000kr.

Dagsorden den 16. marts

Menighedsrådsmøde 16. marts 19.30  2016 i Bislev Menighedsråd.

 

Afbud:

Dagsorden:

 

1.Siden sidst.  

 

        

2.Nyt fra Annemette

 

 

3. Nyt fra Tove.

 

 

4. Økonomi v. Lars.

 

 

5. Behandling af regnskab 2015,

fremsendes til provsti + revisor

 

6.Godkendelse af referat fra debat og

budgetmøde 8. okt.2015.

 

7. Evaluering af indsamling 13. marts

”Folkekirkens Nødhjælp”

 

8. Church Desk/sms, fjernmøde.

 

 

9. Høstgudstjeneste 2016.

 

 

10. Kirkekalkning.

 

 

11. Evaluering af “Højskoledag”.

 

 

12. Biskop portræt.

 

 

13. Eventuelt: Kursus i psykisk førstehjælp.

Folkekirkens hus. m.m.

 

 

 

 

Referat fra møde den 20. jan 2016

Dagsorden

Beslutning

1. Siden sidst

 

Ekstra punkt til dagsorden. Nr. 11. Fastelavn. Nr. 12. Solveigs ansættelse

2. Nyt fra Anne Mette

Intet nyt til dette punkt.

3. Nyt fra Tove

 Aalborg kommune vil gerne opsige legatgravsted. Tove kontakter familie. Hvis der ikke er nogle der vil holde det selv nedlægger vi det efter annoncering.

 Med hensyn til projekt med fuglekasser så bevilger vi køb af to kameraer.

Vi kontakter Kimbo for renovering af ”indhegning” af affald.

4. Økonomi ved Lars Peter

Orientering om status

5. Repræsentantskabsmøde i Aalborg provstiernes menighedsplejer d. 25.1.16

Gitte og Tove deltager i mødet.

6. Stiftsavis

Vi fortsætter med abonnementet på Stiftsavisen på 10 stk.

7. Folkekirkens nødhjælp

Vi begynder indsamlingen efter gudstjenesten. Og arrangerer forplejning i forhold til klokkeslæt på denne.

8. Luther fejring

Tilbud om teater om Luther sætter vi på dagsorden til fællesmødet.

9. Drøftelse af vores juleaftensarrangement

Vi sætter det på dagsorden til fællesmødet

10. Evt.

Foredrag på Lundbæk landbrugsskole d. 29.2.16 med John Engelbrekt

11. Fastelavn

Vi bestiller 125 fastelavnsboller, laver kaffe og cacao og mødes kl. 13.00 med FDF til bordopsætning.

12. Solveigs ansættelse

Bislev menighedsråd accepterer, at Solveig går ned i tid og trækker sig ud af samarbejdet i provstiet.

Dagsorden/referat mhr.møde den 25. marts 2015

Dagsorden

Beslutning

1. Siden sidst

Afbud fra Annemette. For eftertiden skal vi skrive referaterne under på den elektroniske blanket.

 2. Nyt fra Annemette

Intet specifikt til dette punkt.

3. Regnskab

Regnskabet indstilles til Provstiets godkendelse .

4. Økonomi

Orientering om konto indestående og udgifter.

5. Nyt fra Tove

Vi beslutter os for at købe et nyt træ til Bislev kirkegård.

Ny gravermedhjælper begynder d. 7. april.

6. Nyt fra turudvalg.

Oplæg fra turudvalget om en tur med udgangspunkt i området omkring Farsø, Hessel og Løgstør evt. med et oplæg fra menighedsrådsformanden fra Løgstør. Til slut spisning på Skivum krat. Der er tilslutning til forslaget.

7. Høstgudstjeneste 2015

Vi har besluttet os for at holde høstgudstjeneste i år i Bislev kirke. Christen snakker med Annemette og Carsten om ideer. Ud over næste menighedsrådsmøde holder vi et fyraftensmøde d. 13.5. kl. 16.00.

8. Landsmøde. Hvem tager med?

Tove og Gitte var til generalforsamling i Hadsund. Bent Møller og Lis Rasmussen blev valgt fra Aalborg Vestre Provsti.

9. Evt.

Der er koncert med fangekoret d. 30.5.15 kl. 14.30 i bislev kirke.

Dagsorden/referat menighedsrådsmøde den 14. jan 2015

Dagsorden

Beslutning

 1. Siden sidst

Kirken har fået tilbudt et billede af Solveig. Vi har sagt, at vi synes, at hun skal give det til et musem, så flere kan få glæde af det.

Vi bestiller 10 eksemplarer af Aalborg stiftsavis.

 1. Annemette har ordet.

Intet.

 1. Kvartalsrapport fra Lars Peter.

Årsregnskab på næste møde. Saldo 475.000

 1. Tove har ordet.

Cita og Tove er i gang med at lave folder ang. Bislev kirke. Og de vil komme med at forslag til vedtægtsændring, som vil komme på næste menighedsrådsmøde.Cita får sat en sensor på lys ned til børnehave og parkeringsplads. Vi vil plante løg i græsset i samarbejde med skolen. Ligeledes med opsætning af fuglekasser.

 1. Behandling af samabejdsaftale vedr. organister og kirkesangere

Vi godkender den fremsendte samarbejdsaftale vedr. organister og kirkesangere.

 1. Fremtidig behandling af sygedagpengesager.

Vi indstiller, at fremtidige sager vedr. sygedagpenge behandles af konsulenten.

 1. Repræsentantsskabsmøde i Aalborg Menighedspleje 26.1

Tove og Peter deltager. Mødet er kl. 17.00

 1. Sogneindsamling d. 9 marts til folekirkens nødhjælp.

Orienteringsmøde i Markus kirken i Aalborg d. 29.1. Tove og Christen deltager.

 1. Lundbækmøde Hvem deltager?

Gitte og Tove deltager.

 1. Brugermøde i Bislev aktivitetshus d. 22.1

Tove, Peter og Christen deltager.

 1. Nedsættelse af sommerudflugtsudvalg. Hvor skal vi hen?

Vi har tidligere nedsat et udvalg bestående af Gitte Tove og Peter. Vi arbejder videre med udflugtsmålet.

 1. Menighedsplejerne. Aktiviteter i Bislev?

Tove foreslår, at vi kan arrangere en juleaften for enlige i præstegården, evt. fra kl. 12.00 ? 16.00 med mulighed for at komme til den sidste julegudstjeneste i pastoratet.

 1. Evt.

Lars Peter bestiller 2 kalendere. Der er foredrag med Grete Lise Holm på Lundbæk landbrugsskole d. 23.2 kl. 19.00 arrangeret af kulturelt samråd i Nibe, landbrugsskolen, og menighedsrådene i gamle Nibe kommune..

Dagsorden/referat fra menighedsrådsmøde d. 5. nov 2014

Dagsorden

Beslutning

 1. Siden sidst

Afbud fra Annemette, Cita og Karin Staun som var indkaldt af Christen. Referat fra møde i aktivitetshuset d. 8.10.14 fremlægges i kirken.

 1. Annemette har ordet.

Indførelse af motet efter prædikenen. Idet Bislev menighedsråd synes, at det er et rigtigt godt forslag, tager vi det til efterretning.

 1. Tove har ordet.

Der annonceres efter pårørende til enkelte gravsteder. Hvis vi ikke hører fra de pårørende, vil vi forbeholde os ret til at bortskaffe stenene.

 1. Kvartalsrapport fra Lars Peter.

Saldo pr. 30.9.14 : 513.481,85. Vi tager 3. kvartalsrapport til efterretning og sender den til provstiet.

 1. Underskrivelse af revisionsprotokollat til regnskab 2013

Vi underskriver hermed revisionsprotokollatet for regnskabet 2013 og godkender det.

 1. Sognesamarbejde

Vi er kommet frem til, at vi gerne vil indgå i en forhandling om emnet, et eventuelt forhandlingsforslag vil vi efterfølgende behandle i de respektive menighedsråd. Christen har udarbejdet et notat med denne ordlyd,?Bislev menighedsråd mener, at vikar afløsningen fungerer godt som den kører i dag, men vi er altid positiv over for forslag, som kan gøre det lidt bedre både for personale og økonomi, så vi indgår derfor gerne i en forhandling om emnet, et eventuelt forhandlingsforslag, skal efterfølgende til behandling i de respektive menighedsråd. Med venlig hilsen Bislev menighedsråd.?

 1. Sogneindsamling 8 marts 2015

Vi fortsætter med sogneindsamling til næste år. Christen melder os til.

 1. Valg af byggesagkyndig

Vi har valgt Christian Ranum som byggesagkyndig.

 1. Valg af formand

Christen Kristensen er valgt som formand.

 1. Valg af næstformand

Peter Westergaard er valgt som næstformand

 1. Valg af kirkeværge

Tove J. Rasmussen er valgt

 1. Valg af sekretær

Gitte Hvid Christensen er valgt

 1. Valg af kasserer

Lars Peter Bach er valgt

 1. Valg af kontaktperson

Tove J. Rasmussen er valgt

 1. Mødedatoer 2015

14.1.15(Peter);25.3(Lars Peter); 27.5 (Gitte); 26.8(Tove); 30.9(Christen); 8.10(Møde i aktivitetshuset); 11.11. (Peter) Navnene i parentes er de personer der kommer med brød til kaffen.

 1. Eventuelt

Intet at bemærke.

Referat fra møde den 20. august 2014

1. Der er købt nyt it-udstyr til organisten. Præstegårdsjorden er blevet udlejet. Der er fællesmøde d. 2.9. kl. 19.30

 

2. Høstgudstjeneste d. 31.8 kl. 11.00 på Lundbæk. Vi møder en halv time før. Samme menu som sidste år. Vi bestiller til 45. BUSK-gudstjeneste d. 26.10.2014 kl. 11.00 med efterfølgende kirkekaffe.

 

3. Kirkeværgen skriver et brev til gravsted med ukendt ejer og placerer det på gravstedet for at få kontakt og en afklaring om det. Hække skiftes ud lidt af gangen. Evt. med hjælp fra Nibe; kirkeværgen kontakter dem.

 

4. Vi tager kvartalsrapporten til efterretning og sender den til provstiet.

 

5. Det blev behandlet på mødet i maj.

 

6. Vi holder et møde i januar. Turen er d. 14.6.15

 

7. Vi vil satse på ud fra rammen at finde penge til at få etableret en kirkesti til aktivitetshuset. Vi har besluttet at udvide koncert budgettet med 10.000 kr. Vi tager det fra de konti, der hedder kirkebygninger og efteruddannelse ? med kr. 5000 fra hver.

 

8. Vi holder spiseaften d. 20.1.2015 i samarbejde med FDF. Der er foredrag med Anders Agger på landbrugsskolen d. 20.10.14. Der er koncert i Ejdrup kirke d. 4.11 med et lokalt orkester, der hedder ?Himmerland?. Og d. 13.11.14 er der koncert med trompetisten Per Nielsen i Sebber kirke. Vi vil til fællesmødet d. 2.9 foreslå, at vi kan støtte Kamillus Aalborg i det næste halve år.

Menighedsrådsmøde den 20. august kl. 19.30

Dagsorden

 

1. Siden sidst (Herunder nyt IT-udstyr til organist, udlejning af præstegårdsjord, fællesmøde 2. sep. kl. 19.30, orientering om præstegårdsrenovering)

 

2. Præsten har ordet.

 

3. Kirkeværge/kontaktperson har ordet (herunder kirkegårds-folderen)

 

4. Kvartalsrapport.

 

5. Bislev FDF bevilling fra mødet d. 14. maj.

 

6. Studietur 2015.

 

7. Budget 2015.

 

8. Eventuelt

Referat fra den 14. maj 2014

Tilstede: Gitte, Lars Peter, Christen, Tove, Annemette og Cita.
Afbud fra Peter.

Nye punkter til dagsorden. 14: budget 2015; 15: Høringssvar.

1.Vi tegner hermed et medlemskab af danske sømands- udlandskirker. Det koster 500kr.
2.Aktivitetsudvalget har haft møde angående sogneudflugt. Det er d. 19.8. Program følger. Angående seniorhøjskoledag: Menighedsrådet garanterer at ville betale et beløb på maksimalt 4500kr.
3.Vi følger regler, der kommer fra Stiftet. Christen tager kontakt til de andre formænd og Carsten angående niveauet for musikinstrumenter til vielser uden for kirkens rum.
4.Kvartalsrapporten godkendes og sendes til provstiudvalget.
5.Ansøgning fra Carsten til lydudstyr på kr. 22.082 fordelt på de 3 kirker er bevilget.
6.Nibe FDF konfirmand Open Night på 100 kr er godkendt.
7.Provstesyn d. 22.5 kl. 11.30. Først kirkegården, derefter præstegården.
8.Vi er allerede medlem af Aalborgs menighedspleje.
9.Cita arbejder videre på at finde en ny hækklipper. Cita og Tove vil arbejde videre på pjece til pårørende og satser på at blive færdige med den til det årlige visionsmøde i Aktivitetshuset i oktober.
10. Der skal udskiftes 3 radiatorer til almindelige radiatorer magen til dem der er ved døbefonden.
11.Vi bevilger et tilskud til Bislev FDF til deres bus til deres tur til Fårup sommerland.
12.Formelt kræves der ikke nogen godkendelse, men vi vil gerne tilkendegive, at vi støtter Lars Peters ønske om at blive i menighedsrådet.
13.Evt.: Der er udflugt for menighedsrådene d. 15.6.14. sidste tilmelding er d. 8.6.14. Der er et ?kom og tænk med? arrangement om folkekirkens hus d. 27.5 kl. 19-22.
Vi bestiller nye kort til Brugsen.
14.Vi fremsætter budgettet til godkendelse, idet vi forventer, at Bislev præstegård bliver renoveret i 2015.
15.Vi udarbejder 2 høringssvar inden d. 31.5.14.

Dagsorden til den 14. maj 2014

Menighedsrådsmøde i Bislev Præstegård 
onsdag d. 14.5.14 kl. 19.30.

Dagsorden:

1. Siden sidst.

2. Annemette har ordet.

3. Tjenester uden for kirkens rum.

4. Kvartalsrapport  v. Lars Peter

5. Ansøgning fra organist. Der søges om bevilling af 22.082 kr til lydudstyr  m.m.

6. Ansøgning fra Nibe FDF til konfirmand Open -Night

7. Provstesyn d. 22. maj kl. 11.30

8. Koordinator for aflastning ? og vågetjenester søger om støtte.

9. Beretning fra kirkeværge   

10. Nye radiatorer til kirken.

11. Ansøgning fra Bislev FDF om tilskud til deres sommerafslutning.

12. Lars Peter Bach ønsker menighedsrådets godkendelse af, at han fortsætter i Bislev menighedsråd som kasserer også ved eventuel sognebåndsløsning.

13. Eventuelt

Referat fra den 19. marts 2014

Referat fra menighedsrådsmøde den 19. marts 2014:

Tilstede: Peter, Christen, Tove, Gitte, Lars Peter, Annemette, Cita og Anni


1.Møde i præstegårdsudvalget. Det er blevet besluttet, at præstegården skal renoveres. Kirkegårdssyn og præstegårdssyn d. 22.5 kl. 11.30.

2.Høstgudstjeneste d. 31.8.14. Alternativt d. 24.8.
med hensyn til foredrag, så har vi besluttet at fortsætte en sæson mere og gøre en indsats for at reklamere noget mere for arrangementerne.

3.Status

4.Vi godkender regnskabet med de vedlagte forklaringer med et resultat på 57579,33 på drift.

5.Vi har fået fældet et træ tæt på maskinhuset. Tove og Cita går i gang med at lave et oplæg om kirkegården til pårørende. Og de vil indhente et tilbud på renovering af p-pladsen.

6.Vi har ansat Benny ekstra i 2 uger og han er blevet ansat ekstra en uge i Sebber.
Tove undersøger regler ved jobkonsulent angående ansættelse.

7.Vi bevilger 1000 kr. til kirken på festival.

8.Udsat

9.Orientering om koncerter fra musikudvalg. Der skal være koncert med Per Nielsen i Sebber kirke d. 13.11.14. kl. 19.30.

Dagsorden til den 19. marts 2014

Menighedsrådsmåde i Bislev præstegård kl. 19.30.

 

1. Siden sidst.

2. Præstens punkt.

3. Økonomisk status v. kasserer.

4. Kirkegården v. kirkeværge/kontaktperson.

5. Ansøgning fra 'Kirken på festival'.

6. Ansøgning fra Bislev FDF.

7. Eventuelt.

Referat fra den 22. januar 2014

Tilstede: Peter, Christen, Tove, Gitte, Lars Peter, Annemette, Cita.

1. Vi har i forbindelse med fastelavn aftalt at mødes kl. 13.00 for at stille borde op i aktivitetshuset. Tove bestiller 100 fastelavnsboller og køber kaffe, kakao og the.

 FDF ansøgning sætter vi på som punkt til næste møde.

2. Annemette skal til Viborg på studietur med konfirmandhold fra Ejdrup.

 Der er foredrag i præstegården torsdag d. 23.1 med Karsten Hansen.

3. Fjerde kvartalsrapport 2013 er taget til efterretning.

4. Tove bestiller telegrammer med billede af Bislev kirke i A4 og A5 (50&100).

Vi laver ansættelseskontrakt med gravermedhjælper med ansættelse senest 1.4.14.

Vi vil spørge Bislev MC, om de vil servicere vores maskiner.

5. Vi går i gang med at lave urnegravsteder. Vi godkender tilbuddet fra Lars Svenstrup.

6. Vi tilslutter os tilbuddet om regnskabstjek anbefalet af Provstiet.

7. Repræsentantskabsmøde i menighedsplejen d. 27.1. Peter og Lars Peter tager med.

8. Cita og Tove tager til informationsmøde om kirkedrift

9. Vi deltager i indsamlingen til folkekirkens nødhjælp. Tove laver ruter. Vi spørger gospelkor, FDF, og pensionisterne, om de vil være med til at samle ind.

10. Revisionsprotokollat taget til efterretning og underskrevet.

11. Vi har vedtaget at fælde et træ, som er i fare for at vælte ind over maskinhuset. Vi spørger Lars Svenstrup, om han kan gøre det, og om han i så fald har en forsikring til dækning af evt. skade.

 

Dagsorden for menighedsrådsmøde den 22. januar 2014

Dagsorden

1. Siden sidst

2. Præstens punkt

3. Økonomi / 4. kvartal / årsrapport v. kassereren

4. Kirkeværge/kontaktpersonens punkt

5. Tilbud på urnegravsteder

6. Regnskabstjek

7. Repræsentantskabsmøde i Menighedsplejen

8. Folkekirkens Nødhjælp indsamling den 9. marts

9. Informationsmøde - kirkedrift

10. Revisionsprotokollat regnskab 2013

11. Eventuelt

Referat fra den 20. nov 2013

Referat fra menighedsrådsmøde den 20. november 2013

 

To ekstra punkter føjes til dagsordenen ? ang. juleafslutninger.

 

Ad. 1. Ang. kirkesyn, så er der et gravsted mere, der skal have et brev angående rydning af store planter.

Ad. 2. Intet.

Ad 3. Vi godkender rapporten, men Lars Peter undersøger nogle af posterne sammen med regnskabsfører Anni.

Ad 4. Vi vil gerne være med til en fælles kalender med Sebber og Ejdrup.

Ad 5. Tove vil tage initiativ til at få aftalt et møde angående samarbejde med Sebber og Ejdrup med kirkeværger, kontaktpersoner og Cita og Jens.

Ad 6. Vi udarbejder et referat fra mødet til fremlæggelse i kirken.

Ad 7. Vi har valgt Kristian Ranum som bygningssagkyndig.

Ad 8. Christen Kristensen er valgt som formand.

Ad 9: Peter V. Sørensen er valgt som næstformand.

Ad 10. Tove Jathetson Rasussen er valgt som kirkeværge.

Ad 11. Gitte Hvid Christensen er valgt som sekretær.

Ad 12. Lars Peter Bach er valgt som kasserer.

Ad 13. Tove Jathetson Rasussen er valgt som kontaktperson.

Ad 14. Mødedatoer og kaffe-ansvarlige 2014. 15.1(Peter);19.3(Lars Peter);14.5(Gitte);20.8(Tove); 8.10 Møde i aktivitetshuset. 5.11(Christen)

Ad 15. Juleafslutning for pensionisterne d. 3.12.13. vi køber 6-8 ting til 30-40 kr. pr. pakke .til arrangementet.

Ad 16. Juleafslutning d. 1.12.13. Vi sponsorer juleposerne.

Ad 17. Cita kontakter Nibe entreprenør angående afløb fra tagrenderne.

 

Dagsorden menighedsrådsmøde den 20. nov 2013 kl. 19.00, Bislev præstegård

1. Siden sidst

2. Præstens punkt.

3. Økonomirapport 3. kvartal

4. Pastoratskalender

5. Samarbejde mellem kirkegårdene (personale)

6. Evaluering budget- og aktivitetsmøde i Aktivitetshuset

7. Valg af bygningssagkyndig

8. Valg af formand

9. Valg af næstformand

10. Valg af kirkeværge

11. Valg af sekretær

12. Valg af kasserer

13. Valg af kontaktperson

14. Mødedatoer 2013/2014

15. Eventuelt

Dagsorden menighedsrådsmøde den 2. okt kl. 19.30, Bislev præstegård

 1. Siden sidst

 

2. Behandling af revisionsprotokollat.

 

3. Budget 2014

 

4. Kirkeværge og kontaktperson: Nye gravsteder, nyt IT, kirkesti. m.m.

 

5. Præstens punkt.

 

6. Konfirmand-nat.

 

7. Eventuelt.

 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 21. aug. kl. 19.00 i Bislev præstegård.

 

Dagsorden:

1. Opfølgning og underskrivelse af dagsorden fra 22. maj.

Ad 1: Er underskrevet i protokolen. Post fra formanden: Vi har bevilget 1000 kr. til Kamillus, som er støtteforening for Kamillianergårdens hospice.

2. Økonomirapport 2. kvartal.

Ad 2: Punktet er udsat.

3. Annemette har ordet.

Ad 3: Høstgudstjeneste den 1. sept kl. 11.00. Samme menu som sidste år. Vi bestiller til 60 pers.

4. Tove har ordet. IT ? Kirkesti ? Urnegravsteder.

Ad 4: Tove og Cita har lavet en plan over nye urnegravsteder og nye kistegravsteder, som vi går videre med og sender forslaget til provstiet.

5. Kristeligt Dagblad, abonnement?

Ad 5: Udsat til efter budgetmødet i oktober.

6. Kalendersystem.

Ad 6: Vi vælger Tove som administrator af kalendersystemet Brandsoft og Gitte som suppleant for Tove. Alle ansatte er brugere og skal på kursus i det. Gitte og Tove tager ligeledes på kursus.

7. Budget/ strukturmøde i Bislev Aktivitetshus.

Ad 7: Budget/ strukturmøde i Bislev aktivitetshus d. 10 okt. Punktet udsættes til næste møde.

8. Høringssvar ?Folkekirkens Styring?

Ad 8: Punktet udsat til næste møde.

9. Eventuelt.

Ad 9: Vi bestiller 50 telegrammer både i A4 og i A5. Og 500 kuverter i A5. Næste møde er d. 2. okt.

 

 

Menighedsrådsmøde den 22. maj 2013

Dagsorden og referat fra møde den 22. maj 2013: 

1. Post m.m. siden sidst

Ad 1. Nye punkter til dagsorden. Punkt 5b: Vedr. gravsted. Punkt 12: Aftaler og punkt 
Siden sidst: Ny bankforbindelse.

2. Kvartalsrapport 2013.

Ad 2. Kvartalsrapport gennemgået og godkendt og sendes til provstiet.

3. Budget for 2014.

Ad 3. Den skrevne målsætning er vedtaget. Vi godkender budgettet og fremsender det til provstiet

4. Annemette har ordet.

Ad 4: Høstgudstjenesten er d. 1.9 på Lundbæk. Aktivitetsudvalget har besluttet, at Sogneudflugten er d. 20.8. Turen går til Han Herred.

5. Kirkeværgen har ordet.

Ad 5: Der er nogle hække, der er ved at gå ud. Det kunne måske være en idé med sten i stedet for. Vi arbejder videre med dette forslag. Kirken er blevet kalket og der er blevet lavet nogle småreparationer.         

5b. Vedr. gravsted. Lukket punkt.

6. Ansøgning fra FDF i Bislev.

Ad 6. Ansøgning fra FDF om penge til bus til Fårup sommerland. 2.500 er bevilget.

7. Urnegravsteder.

Ad 7. Provstiet ønsker en helhedsplan over kirkegården. De har møde d. 19.6. Så vi tager initiativ til et møde med Mogens Andersen, som er kirkegårdskonsulent, for at få lavet en helhedsplan ? gerne inden den 19.6. .

8. Forbindelsessti (Kulturstien)

Ad 8. Karin Christensen vil ansøge om penge til etablering, så vi afventer.

9. Brandsoft kalender.

Ad 9. Provstiet pålægger os at anskaffe os en sådan, så vi skal have bestilt en.

10. Hjertestarter.

Ad 10. Der er taget initiativ fra borgere i Bislev til at få anskaffet en. Vi vil sponsorere max. 5000 kr. Afhængig af financieringsmåde. Tove er kontaktperson til samrådet og går videre med dette.

11. Koncerter

Ad 11. Gitte snakker med Carsten om hvordan vi vedligeholder kontakten til Halkær kro. Vi siger nej tak til at få bandet "Ibi di" grundet økonomi og planlægning

12. Aftaler (Nyt punkt)

Ad 12. Tove har lavet en liste over, hvem der skal have gaver og hvor meget. Og hun har ansvaret for at sende det ud til de enkelte ? også invitationer til personale.

13. Eventuelt.

Ad 13. Evt. Besøg på Bispegården. Det er d. 3.6 og d. 13.3. Der er tilslutning til d. 3.6.13. Til orientering så er der budgetmøde d. 4.9 og debatmøde d. 20.6 om styringsstruktur for folkekirken. Det foregår i Skalborggårdhallen.

Dagsorden og referat

Bislev Menighedsrådsmøde den 20. marts 2013

1. Siden sidst. Formanden har ordet.

 ad 1. Takkebrev fra Solveig. Fra møde i Sønderholm: Provstiet skal have møde om strukturændringer.

2. Kirkeværgen ( hvad sker der på kirkegården v. Tove)
      1.  Lukket punkt.
      2.  Forbindelses sti, skole, aktivitetshus, børnehave og kirke.
      3.  Begravelsesmuligheder på Bislev Kirkegård
      4.  Net forbindelse graver hus.

 ad 2.2. Vedr. forbindelsesti, så har Tove endnu ikke fået et tilbud, men det kommer i hvert fald til at koste 50.000. Vi holder et møde så snart vi får et tilbud.
 ad 2.3. Angående begravelsespladser, så har vi fået et brev fra Aalborg Vestre Provsti, hvori der står, at de synsudsatte arbejder løbende skal budgetteres gennem de kommende år. Arbejdet må ikke i gangsættes uden budgetmæssig dækning. Ny urnegravplads skal godkendes af Provstiet. Brev og tegning fremsendes til provstikontoret. Der er 2 forslag til projektet. Urnegravsteder og  gravpladser. Der er tilbud på ca. 30.000 til hver. Vi skal være afklaret med proceduren inden sommerferien og i gang med det efter sommerferien. Det skal på dagsordenen til maj. Tegningen er udarbejdet af tidligere gravermedhjælper Kirsten Pindstrup. Vi holder møde om disse projekter d. 11.4 og mødes på kirkegården kl. 16.00.
 ad 2.3. Ang. Netforbindelse så vil Tove og Cita finde en hurtig og stabil forbindelse. vi har fået et tilbud fra TDC på 10.855,37. 
  Tove orienterer om, at den Juel-Rysensteenske fond er forpliget til at betale for renovering af gravstedet på Bislev kirkegård.

3. Annemette har ordet. ( Aktiviteter i sognet/pastoratet  m. m.)

 ad 3. Annemette får et nyt kort til Brugsen. Annemette vil fremover sætte dagsorden og referat på hjemmesiden.

4. Regnskab 2012.

 ad 4. Regnskabet for 2012 er blevet gennemgået og vi har godkendt det med bemærkninger. Vi har dog 2 spørgsmål. Det ene er til varmeudgifterne. Og det andet er posten leje/ leasing budget nr. 227085.

5. Ansøgning fra kirken på festival.

 ad 5. Der er bevilget kr. 1000,-

6. Konfirmand open night.

 ad 6. Konfirmand open night. Vi bakker op om projektet og betaler for de tilmeldte herfra.

7. Lukket punkt.

8. Lukket punkt.

9. Eventuelt.

 ad 9. Evt. Indvielse i Ejdrup. Hvad gør vi?

cookie information